MFAS

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट ब राजपत्रित अधिकारी संघटना

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट - ब राजपत्रित संघटनेस शासनाने सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. आरजी 1084/2547/प्र.क्र.80/16 अ दि.01 ऑक्टोबर 1984 रोजी मान्यता दिलेली आहे. केंद्रिय कार्यकारणी नियुक्त पदाधिकारी खालील प्रमाणे आहेत:
Shri.Shivaji Shelar
श्री. शिवाजी शेलार

अध्यक्ष

श्री. मनोज खरबडे

प्रमुख कार्यवाहक

Shri.Harish Santoshiya
श्री. हरीश संतोषिया

उपाध्यक्ष

Shri.Manoj More
श्री. मनोज मोरे

उपाध्यक्ष

Shri.Hemant Parashare
श्री. हेमंत पाराशरे

कार्यवाह तथा सरचिटणीस

श्री. दशरथ राठोड

कार्यवाहक

Shri.Shailesh Motghare
श्री. शैलेश मोटघरे

राज्य समन्वयक

श्री. परमेश्वर होळकर

कोषाध्यक्ष