MFAS

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट ब राजपत्रित अधिकारी संघटना

संघटनेचे उपविधी
अनुसूची दोन

शासकीय कर्मचा-यांच्या (औद्योगिकेत्तर) संघटनांच्या स्थापनेसाठी ‘नविन आदर्श नियम’

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवावर्ग गट-ब अधिकारी संघटना, मुंबई ची घटना व नियम